Pokahnights
Poker in België

Poker in België

Pokahnights
February 21, 2020

Al meer dan 10 jaar is het team achter Pokahnights, Flatcallers, Days of Poker en Circus Poker Club actief in de Belgische Poker sector. In deze Open Brief aan de ruime poker community in België leg ik uit in welke richting wij de poker sector willen zien evolueren. Ik nodig alle andere betrokken partijen uit om een gelijkaardig initiatief te nemen zodat we op z’n minst weten op welke golflengte iedereen zit.

gemiste kansen

België wordt stilaan het land van de gemiste kansen. De schijnbare grote verdeeldheid die er heerst zet zich ook in de poker sector door. Net zoals op politiek vlak slagen we ook voor Poker in België er niet in om ons te verenigen en kiezen we voor chaos. In het verleden zijn er tal van initiatieven genomen om de sector bij elkaar te brengen en te werken aan een duidelijk en uniform beleid. Tot nu toe is nog niemand erin geslaagd om dit te realiseren. Het is inmiddels alweer enkele jaren geleden dat het We Play Poker initiatief begraven hebben, in mijn ogen een initiatief dat aardig op weg was maar de vele moeilijkheden op het pad niet heeft kunnen overwinnen.

De grootste verliezer van de “gemiste kansen” situatie zijn we zelf. Niet alleen spelers en organisatoren hebben hierbij verloren, ook overheden en controlerende organen worden niet beter van een grijze zone.

oorzaken

Telkens als er een initiatief op de klippen loopt probeer ik in te schatten wat de oorzaken van het mislukken zijn. Jammer genoeg kom ik regelmatig tot dezelfde conclusies: jaloezie, haat, eigenbelang, gemakzucht, macht en geld. Het is ongetwijfeld menselijk, op elk niveau in gelijk welke sector zien we deze termen terugkomen.

Maar waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Zijn we jaloers, meer nog, haten we soms anderen, omdat de ene 3 tafels meer heeft dan de andere en omdat de andere 3 keer meer speelt dan de ene? Zijn we dan echt jaloers op wat extra houten planken met vilt over en zijn we jaloers omdat we 10 pintjes meer verkopen aan die paar spelers die meer komen?

Die meer dan 500.000 online poker accounts in ons land vergeten we graag even, we willen liever de bestaande spelers laten circuleren dan een degelijk aanbod uitbouwen voor alle spelers. Als we met een degelijk plan komen dan zullen we met z’n alle tafels en dagen te weinig hebben en wordt de term eigen belang een holle term. Er zal belang genoeg zijn voor iedereen die wil.

Willen we dan echt de komende 10 jaar in dezelfde cirkel blijven ronddraaien? Willen we op geen enkel moment ons eigen gedrag eens aanpassen om een grootste gemene deler te kunnen vinden? De mens is uiteraard een gewoontedier en we maken het ons graag niet te moeilijk maar het gaat hem erom de juiste gewoontes te vinden. Die hebben we nog niet gevonden. Moeten we niet eerst definiëren welke gewoontes we nodig hebben om ons vervolgens daar mee bezig te gaan houden?

Laat staan dat er iemand op clubniveau en zelfs op casino niveau massa’s geld heeft verdiend met poker. Poker is een sport en aan een sport kan pas iets verdiend worden als er een massa’s bereikt wordt, zonder kritieke massa is er niets. Want laten we eerlijk zijn, als je een activiteit ontplooit dan is het de bedoeling dat je daar uw boterham mee kan verdienen. Een bakker bakt geen brood uit humanistische overwegingen, een bakker wil net zoals een organisator van Poker events ervoor zorgen dat zijn zaak kan blijven bestaan.

We kunnen tot slot met z’n allen bezig zijn om te bepalen wie het meeste macht heeft over niets, want er is vandaag nog niets. Ik mag hopen dat iedereen de ironie en het smalende van deze passage inziet.

Het is tijd om alles achter ons te laten en met een onbeschreven blad te starten. De komende periode willen we pro-actief een bijdragen leveren.  Het is belangrijk dat er een breed gedragen project gebouwd wordt.

Ik besef dat deze uitspraak zeer sterk aanleunt bij uitspraken die door politici gedaan worden. Ik zal het meer direct formuleren: we moeten stoppen met elkaar tegen te werken en bereid zijn om samen te werken. Als je het niet eens bent met een bepaald punt van het beleid van een federatie dan moet niet de eerste reflex zijn om zelf een federatie op te richten maar om in dialoog te gaan met de betrokken personen om tot een consensus te komen. Als we deze cultuur kunnen uitrollen, dan pas zetten we een grote stap richting ideale wereld.

Poker in België

De vraag is natuurlijk wat er gebouwd moet worden, wat willen we eigenlijk bereiken? Het antwoord op deze vraag moet voortkomen uit gesprekken met heel de sector. Het zal dan ook tijd nodig hebben om tot een sluitend concept te komen waar iedereen zich achter kan zetten. Om terug in te haken op de inleidende vraag van deze Open Brief inzake Poker in België geef ik mee hoe ik de situatie zie. Ik roep op aan alle betrokken stakeholders om ook hun mening te delen en neer te schrijven.

SCOPE

Ik denk dat een Belgische Federatie een overkoepeling moet zijn van alle poker activiteiten in ons land, ongeacht de taal, de stake of de locatie. Ik ben voorstander van een nationaal orgaan om versnippering tegen te gaan. Ik begrijp niet waarom er nog altijd een kloof is tussen Frans & Nederlands.

Het beste voorbeeld in deze categorie zijn de sector prijzen, de MIA’s van de Poker Sector. Aan de ene kant heb je de Belgian Poker Awards, aan de andere kant heb je L’ As D’Or. Het is werkelijk van de pot gerukt dat deze initiatieven de handen niet in elkaar slaan. Vorig jaar werd de BPA zeer beperkt gedragen, dit jaar ziet het ernaar uit dat er in ons land enkel Franstalige poker-initiatieven zijn. We zien wel hoe het loopt en het is kort dag om het roer om te gooien maar via deze weg wil ik toch oproepen aan de Vlaamse kant van de sector om dit initiatief niet blauw blauw te laten. Het is misschien niet perfect en er is in de toekomst nog werk aan de winkel maar je kan gerust beslissen om mee een handje te gaan leggen. We kunnen dit jaar nog dat beetje water in de wijn doen om volgend jaar voldoende water te hebben om een boom te laten groeien.

Ik rij alvast op 14 maart richting Spa, ik heb nog zeker 2 plaatsen in de auto!

GEEN GRIJZE ZONES MEER

Ik denk dat de focus moet liggen op de regularisatie van het Club Circuit. Zowel voor Casino’s als voor online operatoren is er een duidelijk kader waarbinnen er geopereerd kan worden. Voor Clubs die Poker in België aanbieden is dat er niet, dat is een regelrechte schande. Ik ben geen voorstander van scherpe uitspraken maar in dit geval moet er een statement gemaakt worden. Het topje van de ijsberg hebben we afgedekt in ons land en de grote massa laten we in het ongewisse of sturen we het zwarte circuit in. Dat mag niet de bedoeling zijn van een maatschappij waar er met een open geest naar de realiteit gekeken wordt.

Om de problematiek van de grijze zones op te lossen moet er structureel samengewerkt worden met de geregulariseerde operatoren en organisatoren. Naast de reguliere licenties en de plus licenties kan er ook een clublicentie komen.

Als Casino’s, online operatoren en clubs elkaar kunnen vinden dan is de cirkel rond. In de praktijk zien we dat deze evolutie al gaande is. Verschillende operatoren en licentiehouders halen de banden met de clubsector aan en dat is een positieve evolutie. Een deel van de club sector is vragende partij om aan te sluiten bij grotere gehelen, operatoren zijn vragende partij om lokale initiatieven te steunen. Ik kan enkel voor mezelf spreken maar door structureel te gaan samenwerken met licentiehouders kom je tot mooie resultaten.

De essentie van het verhaal is eenvoudig. Kunnen we naar een situatie gaan waar volwassenen elke maand een budget mogen besteden aan live poker? Als we hier positief op antwoorden kunnen we de getallen invullen en kunnen we bekijken hoe één en ander al dan niet gemonitord moet worden.

De situatie waarin we vandaag zitten is ongunstig voor iedereen, er zijn nog weinig clubs die weten wat de afspraken zijn die 5 jaar geleden werden gemaakt. Er heerst onduidelijkheid over ondermeer volgende vragen:

Is club poker nu een gokspel of een volksspel?
5 jaar geleden werd de stempel volksspel gedrukt op club poker omdat de maximale buy-in €20 is. Deze stempel heeft wel wat consequenties, het wil ondermeer zeggen dat club poker niet meer onder de bevoegdheid van de kansspelcommissie valt maar dat is naar mijn aanvoelen geen gunstige situatie. De commissie is een zinvol orgaan dat ervoor zorgt dat we binnen een kader actief kunnen zijn, een kader waar regels gerespecteerd moeten worden. We mogen niet vergeten dat het vorige initiatief, We Play Poker, door impuls van de commissie is ontstaan. We moeten daar dankbaar voor zijn.

Is het nu €20 euro per event of per dag?
Laten we een kat een kat noemen deze vraag is nooit ten gronde behandeld. Er is afgesproken om met een maandlimiet van €500 te werken en verder is er geen duidelijkheid geschept. Vandaag zouden we duidelijkheid kunnen scheppen als we dat willen. We beschikken over massa’s statistieken die erop wijzen dat het quasi onmogelijk is om aan die limiet van €500 te komen in Club Poker. Naar mijn aanvoelen is de maandlimiet de enige zinvolle limiet die er kan opgelegd worden. Uiteraard zijn er nog zeer veel vragen die beantwoord moeten worden en waar er duidelijkheid over geschept moet worden.

  • Geen enkele low-stakes organisator kan overleven met een strikte dag limiet van €20.
    Spelers kunnen in zeer veel gevallen maar 1 of 2 keer per maand spelen, meer dan de helft van de spelers kan of wil gewoon praktisch niet meer dagen vrijmaken, wat schieten we er dan mee op om te zeggen je mag 1 keer meespelen en als je een bad beat hebt in de eerste level dan zit het erop. Waar zal die speler zijn heil zoek? In de meer grijzere circuits.
  • Hoe zit het met multi-day events? Is een dag 1A een ander tornooi dan een dag 1B? Daar is nooit over gesproken. Dat moet uitgeklaard worden. Wat met qualifier structuren? Het is toegestaan om qualifiers te organiseren naar een finale. Maar wat is dan juist het verschil met dat multi-day event? We zijn over verpakking aan het praten en niet over de essentie van de zaak.
  • We moeten bekijken hoe we de limiet van €500 gaan evalueren. De €500 van vandaag is niet meer dezelfde dan die van 5 jaar geleden. Gaan we dit indexeren? Werken we met overlopende rekeningen? Als je winstgevend speelt mag uw winst toegevoegd worden aan uw limiet? Ik denk niet dat het verkeerd is om een hobby uit te oefenen die niets kost. Er zijn om en bij de 25% winstgevende spelers. Waarom moeten we deze in een keurslijf steken? En akkoord, de verlieslatende spelers moeten een kader krijgen, maar de term verlieslatend is te beladen. We spreken hier in meer dan 90% van de gevallen over een maand verlies van niet meer dan €20. Welke hobby’s kosten niet meer dan €20 per maand?
  • Tot slot is de vraag of er een strikte lijn moet zijn voor €20 events voor Poker in België? Dit nooit uitgesproken thema behandelt de mogelijkheid om gelimiteerd een aantal hogere buy-ins toe te laten. In het licht van de maandlimiet moet dat kunnen lijkt mij. Als clubs 1 keer per maand bijvoorbeeld een €50 event mogen organiseren en bijvoorbeeld 1 keer per jaar een €100 event dan is er niet veel verschil met een speler die op een dag een Main event van €20 en een Side event van €20 speelt, zolang alles binnen de afgesproken limieten blijft. Als er specifieke clublicenties worden uitgerold moet bekeken worden wat daar zinvolle limieten zijn.

Wat doen we met leeftijd?
Is het nu 18 jaar of 21 jaar? Als het een volksspel is dan kan jonger in principe ook maar dat is het laatste dat de sector wil, dat is niet aan de orde. Ik geloof dat 18 jaar de juiste keuze is. Als maatschappij vinden we het helemaal prima dat iedereen van 21 jaar ongelimiteerd kan spelen in casino’s en op online platformen maar vinden we het dan niet ok dat iemand die 18 jaar is binnen een beschermde omgeving kan spelen? We kunnen wat mij betreft over een specifieke limiet spreken voor spelers tussen 18 en 21 jaar. Is het niet beter om jongere spelers te begeleiden dan ze een verboden vrucht voor te houden?

Hoe gaan we het doen met taksen?
Opnieuw, als het een volksspel is dan zijn er geen taksen. Maar ook hier is de vraag van de sector niet om geen taksen te betalen, de vraag is er om een zinvol beleid uit te stippelen. Een beleid dat zuurstof geeft aan de sector. Ik ben vragende partij om binnen een wit kader te gaan spelen én dus taksen te bespreken in plaats van weggedrukt te worden in een zwarte zone. Ik zie geen enkel issue om bijvoorbeeld te praten over een tax van om en bij de 10% op de rake.

DIGITALISERING & PLATFORM

Er moet een digitaal platform komen voor Poker in België dat op zijn minst de club sector maar misschien de hele live sector ondersteuning biedt: kalenders, communicatie, regelgeving, budgetbeheer, … anno 2020 moet dit digitaal gebeuren.

De poker sector kan een voorbeeld sector worden waar chartaal geld niet meer bestaat. Er is geen enkel voordeel aan tastbaar geld, alles kan perfect digitaal verlopen. Zowel praktisch als uit veiligheidsoverwegingen is dit een absolute win.

Een eigen platform is een omvangrijk project dat perfect realiseerbaar is. Als iedereen erachter staat dan zal het zinvol zijn voor alle stakeholders. Zeer veel moeilijkheden en discussie inzake budget en limieten kunnen perfect opgevangen worden. Als we met een digitaal platform werken dan is het perfect mogelijk dat elke stakeholder (organisator, speler, overheid en controle organen) op het einde van het jaar een overzicht krijgt van de activiteit in de sector.

In een verleden, dat ik om veel verschillende redenen wens te vergeten, heb ik persoonlijk aan dergelijk platform gewerkt. Het project zat op de goede weg, het idee was perfect, de uitvoering is spaak gelopen. Het project is gestrand op cashflow. In de ideale wereld moet er een platform komen dat 100% gratis is voor de organisatoren én voor de spelers. Als we dit kunnen realiseren dan zijn we op de goede weg. Dit wil zeggen dat er andere business modellen moeten uitgerold worden om dit te realiseren, ook dit is mogelijk.

OVERLEGORGAAN

Het is belangrijk dat er een orgaan komt waar alle stakeholders van de sector elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog kunnen gaan. Er moet plaats zijn voor vertegenwoordigers van de spelers, de organisatoren, de kansspelcommissie en de politiek. Enkel door met elkaar in dialoog te gaan kunnen we oplossingen bereiken, jaren van stilzwijgen brengen niets, maar dan ook niets, bij. Ik zou dan ook graag met u aan tafel zitten.

Aan iedereen die deze brief leest, het gaat om poker.
Een sport die in België door tienduizenden gespeeld wordt. Poker in België mag niet over dezelfde kam gescheerd worden als sommige andere gaming producten. Wij geloven dat er voor elk product een gepersonaliseerde aanpak moet uitgewerkt worden op  basis van het DNA van het product in kwestie. De club sector bestaat bijna 15 jaar in ons land en in die 15 jaar is duidelijk geworden dat het om een sociale activiteit gaat die financieel ongevaarlijk is. Ik denk dat de tijd stilaan rijp is om de maskers te laten vallen en de volgende stap te zetten in een meer liberaal beleid inzake Poker.

 

Kristof De Deken

Voorzitter Pokahnights VZW

 


Ik kijk uit naar het Belgisch Kampioenschap voor Clubs dat op zaterdag 29 februari 2020 door Serge Halpern en Brussels Poker Club in Viage georganiseerd wordt. Het lijkt me een ideale moment om de banden tussen clubs en stakeholders binnen de poker sector aan te halen op een informele manier. Zowel met Circus Poker Club, Pokahnights als Days of Poker zijn we graag aanwezig.

Graag bedank ik Serge voor het initiatief dat genomen werd.
Lees alle details over dit event.

Comment
1
Live Poker Clublicentie - Days of Poker

[…] deze maand hebben we een artikel gepubliceerd over Poker in België. Daarin hebben we stelling genomen dat we ons de komende weken, maanden en jaren willen inzetten om […]

March 10, 2020 at 9:41 pm
Comments are closed.